Stichting Joods Werkdorp

Het is gebeurd en daarom kan het weer gebeuren. Dat is de kern van wat wij te zeggen hebben.'

Donaties en jaarrekening

Uw donaties zijn welkom! 

Onze stichting is voor haar voortbestaan geheel afhankelijk van giften en donaties. 

Wij ontvangen geen subsidies voor het in stand houden van onze organisatie. 

De kosten van projecten die we in uitvoering nemen worden gedekt uit bijdragen van fondsen. 

U kunt uw gift/donatie overmaken op onze bankrekening NL48RABO0125737769 tnv Stichting Informatie, documentatie en educatie Joods Werkdorp Wieringermeer

ANBI-STATUS

De belastingdienst heeft ons erkend als: ANBI en Culturele ANBI
ANBI staat voor  Algemeen Nut Beogende Instelling. Instellingen die voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied, krijgen de toekenning Culturele ANBI.  

Giften, schenkingen en legaten: belastingvoordeel 
De Stichting betaalt als ANBI geen erfbelasting of schenkbelasting over erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
Donateurs mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de stichting de gift vastleggen in een overeenkomst. 

Omdat De Stichting Joods Werkdorp een culturele ANBI is geldt een extra giftenaftrek.
Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken, 
Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 

 

Balans en Resultatenrekening 2019 en 2020 van de Stichting Joods Werkdorp vastgesteld 11 februari 2021

 

Specificatie kosten en inkomsten 2019 en 2020

 

Inhoudelijk Jaarverslag 2019

Bestuur en organisatie

Het Bestuur bestaat in het verslagjaar uit de volgende personen

Rob Warnars , lid sinds 1 september 2016

Ron Bar-El lid sinds 1 september 2016

Andy Deutsch, lid sinds 1 september 2016

Activiteiten 

Aankoop en exploitatie voormalig gemeenschapshuis.

Gedurende het verslagjaar worden meerdere pogingen ondernomen om tot concrete afspraken te komen met de eigenaar van het gemeenschapshuis over huurmogelijkheden. Dit nadat het bestuur tot de conclusie is gekomen dat vooralsnog voor aankoop van het gemeenschapshuis de benodigde middelen niet bij elkaar te krijgen zijn.  De politieke besluitvorming over de huisvesting van arbeidsmigranten wordt meerdere keren uitgesteld. Eind 2019 is er nog geen gemeentelijk besluit. Gesprekken met de eigenaar over huurmogelijkheden verlopen mede daardoor ook stroef.

Hopend op uiteindelijk een positieve uitkomst worden concept-plannen ontwikkeld voor de toekomstige exploitatie van het gemeenschapshuis als herinneringscentrum/museum.

Documentaire Leegstaand Monument

De filmmaker Frans Bromet maakt, mede op initiatief van de Stichting,  een televisiedocumentaire over het Joods Werkdorp en over de discussies en dilemma’s vanwege het plan om in en achter het gemeenschapshuis arbeidsmigranten te huisvesten. In september wordt deze documentaire voor het eerst vertoond. De documentaire geeft goed inzicht in de verschillende meningen en belangen.  

Financiële positie

De liquiditeitspositie is een punt van zorg. De niet beïnvloedbare vaste lasten zijn echter ook gering. Incidenteel wordt in de kring van betrokkenen opgeroepen donaties te doen. Dat leverde in 2019 voldoende inkomsten op om aan de financiële verplichtingen te voldoen.

Dataverzameling bewoners Joods Werkdorp

Bestuurslid Rob Warnars werkt al jaren aan een zo volledig mogelijke verzameling van informatie over alle werkdorpers. Deze dataverzameling is zijn persoonlijk eigendom. Hij is in beginsel bereid die informatie met de stichting te delen.

 

Inhoudelijk Jaarverslag 2020

Bestuur en organisatie

In het verslagjaar is de bestuurssamenstelling gewijzigd

Bestuursleden per 31 december 2020 

Dhr. Ron Bar – El, voorzitter (sinds 1-9-2016)

Dhr. Aad de Booij, penningmeester ( sinds 1-10-2020)

Dhr. Hans Runneboom, secretaris (sinds 1-7-2020)

Dhr. Andy Deutsch, bestuurslid (sinds 1-9-2016)

In het verslagjaar afgetreden bestuursleden

Dhr. Rob Warnars (afgetreden per 1-10-2020)

Dhr. Jan Meijles (bestuurslid van 1- 6-2020 tot 1-10-2020) 

In de laatste vergadering van 2020 besloot het bestuur tot vaststelling van volledig nieuwe statuten. Deze wijziging is in januari 2021 notarieel vastgelegd.

Vanwege de corona-pandemie is onregelmatig vergaderd. Onderling overleg van bestuursleden en adviseurs vond deels plaats via email.

Activiteiten

Aankoop en exploitatie voormalig gemeenschapshuis

Op 30 januari 2020 organiseert het bestuur een brainstormsessie. Dit in de verwachting dat in het voorjaar van 2020 ook duidelijk zal worden of de plannen van J. Karel voor de realisatie van huisvesting voor arbeidsmigranten in en/of bij het gemeenschapshuis op voldoende politieke steun kan rekenen. Geconstateerd wordt dat er geen plan B is voor het geval de plannen van J. Karel niet doorgaan. Het bestuur gaat er op grond van de contacten met J. Karel tot nu toe, vanuit dat de stichting de beoogde exploitant van het te realiseren herinneringscentrum zal zijn. Maar dat er nog veel onduidelijkheid is over de voorwaarden waaronder dat kan. Zowel financieel als beheerstechnisch. 

In het najaar van 2020 besluit het bestuur het eigendom van het voormalig gemeenschapshuis als doelstelling te laten vallen. Dit wordt ook gecommuniceerd met de eigenaar van het gemeenschapshuis projectontwikkelaar Joep Karel. Het bestuur stelt zich wel nog steeds beschikbaar als verantwoordelijke organisatie voor het realiseren en exploiteren van een herinneringscentrum in het voormalig gemeenschapshuis. Op basis van een huur/gebruiksovereenkomst van de Stichting met de eigenaar J. Karel. Op initiatief van het bestuur wordt in december 2020 getracht tot overleg en overeenstemming te komen met J. Karel over een overeenkomst. De voorwaarden die de heer Karel stelt komen feitelijk neer op overname van de Stichting. Dat is voor ons bestuur niet acceptabel. Daarmee is de mogelijkheid voor onze Stichting om in het gemeenschapshuis een herinneringscentrum te realiseren en exploiteren vooralsnog van de baan. Het bestuur besluit zich te concentreren op onderzoek, informatie, documentatie en educatie.

Educatief plan

Het Stichtingsbestuur wordt in het voorjaar van 2020 benaderd door P. Sasburg met een voorstel om een educatief plan te ontwikkelen en uit te voeren. De kosten van uitvoering van dat plan worden begroot op € 40.000,-- De dekking van deze kosten moet komen uit bijdragen van verschillende fondsen. Uitvoeringsperiode van het plan is schooljaar 2021-2022. De financiële verantwoordelijkheid ligt bij de stichting.  Met ondersteuning van P. Sasburg worden aanvragen ingediend bij meerdere fondsen, worden scholen benaderd om na te gaan of er voldoende belangstelling voor dit plan is en worden potentiële referenten benaderd die de aanvragen bij fondsen kunnen ondersteunen met hun positief advies.

Eind december 2020 blijkt dat er voor een bedrag van € 16.000 aan fondstoezeggingen binnen is. De belangrijkste potentiële subsidiegever beslist afwijzend. Bij gebrek aan voldoende middelen wordt besloten het educatief plan niet uit te voeren. De 3 fondsen die al toezeggingen hadden gedaan worden hierover geïnformeerd en de toezeggingen worden ingetrokken. Een al uitgekeerd subsidiebedrag wordt in overleg met de subsidiegever teruggestort. Deze drie fondsen geven aan open te staan over eventuele nieuwe aanvragen van onze Stichting.

Thoramantel

Dankzij een anonieme donatie hebben wij in 2020 de Thoramantel kunnen laten restaureren.

Financiële positie

De liquiditeitspositie is een punt van zorg. De niet beïnvloedbare vaste lasten zijn echter ook gering. Incidenteel wordt in de kring van betrokkenen opgeroepen donaties te doen. Dat leverde in 2020 voldoende inkomsten op om aan de financiële verplichtingen te voldoen en enkele kleinschalige activiteiten te organiseren.