Stichting Joods Werkdorp

Het is gebeurd en daarom kan het weer gebeuren. Dat is de kern van wat wij te zeggen hebben.'

Organisatie en Beleid

 

TO RECEIVE AN ENGLISH COPY OF THE BUSINESSPLAN OF OUR NON PROFIT FOUNDATION, PLEASE SEND US AN E-MAIL

Stichting Informatie, Documentatie en Educatie Joods Werkdorp Wieringermeer  handelend onder de verkorte naam: Stichting Joods Werkdorp.

De stichting is opgericht op 26 april 2011 en de statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 7 januari 2021.

Doelstellingen

De stichting stelt zich ten doel onderzoek te doen naar en informatie te verschaffen over de historische en actuele betekenis van het Joods Werkdorp, historische en actuele thema's die daaraan verwant zijn alsmede de ontwikkeling en uitvoering van educatieve activiteiten.

De stichting streeft ernaar deze doelstelling te bereiken door:

  • Het verzamelen, archiveren en beheren van relevante informatie over het ontstaan, het gebruik en de opheffing van het Joods Werkdorp
  • Bijzondere aandacht voor het lot van de joodse mannen en vrouwen die vanaf de opening op 3 oktober 1934 tot de sluiting in 1941 in het Werkdorp verbleven
  • Het documenteren van de levensverhalen van zo veel mogelijk voormalige bewoners,  staf, werkleiders en docenten van het Joods Werkdorp
  • Daarbij gebruik te maken van informatie uit bestaande archieven/verzamelingen en van de verhalen van voormalige bewoners, staf, werkleiders en docenten en hun nabestaanden.
  • Deze geheel of gedeeltelijk, permanent of tijdelijk te presenteren op daarvoor geschikte locaties.
  • Het laten ontwikkelen van educatieve programma’s voor verschillende leeftijdscategorieën maar in het bijzonder scholieren van basisscholen en voortgezet onderwijs.
  • Het (mede) organiseren van informatie- en herinneringsbijeenkomsten over het Joods Werkdorp en in bredere zin over de Sjoah.
  • En alles wat verder kan bijdragen aan de doelstelling van de stichting

De Stichting heeft geen winstoogmerk

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat vanaf januari 2024 uit de volgende leden:

Dhr. Andries de Booij, voorzitter

Mw. Sandra Lont, secretaris

Mw. Mieke Dijkema penningmeester

Mw. Victoria van den Bergh, lid

Dhr. Hans Runneboom, lid

Dhr. Andy Deutsch, lid

 

Vergoedingen

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inspanningen ten behoeve van de stichting. Aantoonbare onkosten gemaakt uitsluitend ten behoeve van de stichting en haar activiteiten worden op basis van declaraties vergoed.

Beleidsvoornemens 2021

De Stichting zal zich in 2021 concentreren op de ontwikkeling en uitvoering van educatieve programma’s voor kinderen op de basisscholen in de gemeente Hollands Kroon.

Daarnaast zal de stichting verder gaan met het doen van onderzoek en het publiceren van relevante informatie in een periodieke (4x per jaar) digitale Werkdorpkrant en op Facebook en de eigen website.

Verder zal de Stichting de ontwikkelingen rond de herbestemming van het gemeenschapshuis van het Joods Werkdorp en omgeving blijven volgen.

Financieel beleid

De inkomsten van de stichting bestaan uit:

1. giften/donaties van natuurlijke en rechtspersonen;
2. subsidies en andere financiële bijdragen van fondsen;
3. erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen;
4. opbrengsten van activiteiten van de stichting;
5. alle andere baten.

Het financieel beleid is er op gericht de continuïteit van de stichting te waarborgen.
Om dat te bereiken worden projectmatige activiteiten zodanig begroot dan een deel van de meeropbrengsten gebruikt kan worden voor het opbouwen van een kleine risico-reserve.  

Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52593223

Het RSIN nummer is 850514095

ANBI-STATUS

De belastingdienst heeft ons erkend als: ANBI en Culturele ANBI

ANBI staat voor  Algemeen Nut Beogende Instelling. Instellingen die voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied, krijgen de toekenning Culturele ANBI.  

Giften, schenkingen en legaten: belastingvoordeel 

De Stichting betaalt als ANBI geen erfbelasting of schenkbelasting over erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
Donateurs mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en het museum de gift vastleggen in een overeenkomst. 

Omdat De Stichting Joods Werkdorp een culturele ANBI is geldt een extra giftenaftrek.
Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken, 
Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.